d دعوت چت
به زودی باز میگردیم

چت روم شما به علت تمدید نشدن تعطیل شد

باز کردن چت روم/در صورتی که خود مدیر بسته باشد | تمدید چت روم/در صورتی که خودکار بسته شده باشد